Rijwieltoerclub “Zomerlust” stelt zich tot doel;

Het organiseren van toertochten voor fietsliefhebbers, zonder wedstrijdelement.

Het dagelijks bestuur bestaat uit door de ledenvergadering gekozen leden, die elk voor een periode van 3 jaar worden benoemd. De voorzitter wordt door de ledenvergadering gekozen, de overige functies worden in het bestuur verdeeld.

Na de zittingsperiode kan elk bestuurslid zich herkiesbaar stellen.

De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld en dient bij aanvang van het seizoen, zonder dat er een verzoek van de vereniging voor nodig is, te worden voldaan, per Bank op  Rabobank rek. nr.: IBAN: NL56RABO 0144991446 o.v.v. Contributie RTC Zomerlust, of bij de Penningmeester.

Contributies moeten voor 01 Februari van het nieuwe seizoen betaald zijn.

Indien de contributie op 1 maart nog steeds niet is ontvangen gaat de vereniging ervan uit dat u geen lid meer wenst te blijven.

Regeling nieuwe leden vanaf 01-01-2021:

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap is men verplicht om eerst 6 ritten mee te rijden. Men rijdt in deze periode mee als introducé. Hierna beslist uiteindelijk het bestuur over een eventueel lidmaatschap.

Nieuwe leden betalen vóór aanvang van het lidmaatschap een bedrag ter waarde van de beschikbaar gestelde kleding (jack, broek en shirt). Dit bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 150,00.

Nieuwe leden betalen voor een periode van drie jaar geen jaarcontributie.

De vereniging kent vier groepen; de “A” groep, de “B+” groep, de “B” groep en de “C” groep. De afstanden gereden door de “C” groep tellen niet mee voor het clubkampioenschap. 

De “A” groep en de “B+” groep rijden zoveel mogelijk routes met volgwagen. Voor de “A” groep wordt zoveel als mogelijk een gemiddelde snelheid aangehouden tussen 30 en 32 km per uur, de “B+” groep houdt een gemiddelde snelheid van 30 km per uur aan. Dit is o.a. afhankelijk van de samenstelling van de groep en de weersomstandigheden.

Degene die met het navigatiesysteem rijdt geeft aanwijzingen voor de te rijden route. Er zal ook zo veel mogelijk door een lid van het bestuur achteraan worden gereden, die daar het overzicht houdt en indien nodig contact neemt met de voorrijders.

Wij verzoeken jullie alle instructies van hen strikt op te volgen.

De “B” en “C” groep rijden een kortere route in onderling overleg, met een lagere gemiddelde snelheid en zonder volgwagen.

Men is ingedeeld als A, B+, B of C rijder o.b.v. de indeling van het voorgaande jaar. Indien men in een andere groep wilt rijden, dan dient dit doorgegeven te worden aan de secretaris.

In het seizoen wordt er vrijwel iedere maand een lange tocht gepland. Afstand   ± 140 km.

Een keer per jaar wordt er fietsuitstap naar een nader te bepalen plaats/ land georganiseerd. De eigen bijdrage wordt bepaald door het bestuur.

In de winter wordt in onderling overleg gereden; er kan zowel op de weg als in het bos worden gereden. De vertrektijden zijn op zaterdag 13.00 uur en zondag 9.00 uur. Bij het rijden van ATB tochten elders, wordt de tijd in overleg (meestal 8.30 uur) afgesproken in het clublokaal. Er wordt verder geen bekendheid aan gegeven, men dient zich derhalve zelf op de hoogte te houden.

Opgelet: Het is dus geen clubactiviteit.

De programma(s) worden in overleg met de ledenvergadering door het bestuur vastgelegd.

Tijdens het seizoen worden diverse klassementen bijgehouden. Om een rit te laten meetellen voor een klassement dienen er een minimaal aantal deelnemers aanwezig te zijn en mee te rijden. Het aantal van deze deelnemers is vastgesteld op 5 met de fiets deelnemende leden..

Voor de klassementen gelden de volgende regels:

Voor “ A” leden en “B+” leden tellen de km’s van de gereden “A” of “B+” groepsritten, voor de “B” leden tellen alleen de km’s van de gereden “B” ritten.

Met andere woorden:

Rijdt een “A” lid met de “B” groep mee, dan telt de afstand van de “B” groep. Rijdt een “B+” lid met de “A” groep mee dan telt de afstand van die dag van de “B+” groep.

De gereden kilometers van de grote ritten die voor de A + B groep georganiseerd zijn tellen voor het clubkampioenschap voor alle deelnemers aan de rit.

Als de datum van een lange rit in onderling overleg verzet wordt (bijv. door verwachte slechte weersomstandigheden) dan tellen de gereden kilometers niet mee voor het clubkampioenschap. Vooraf dient het bestuur (secretaris) geinformeerd te worden.

Alle leden zijn verplicht om zich aan de verkeersregels te houden. 2 aan 2 rijden alleen als men het overige verkeer niet hindert. In gesloten formatie blijven rijden en de aanwijzingen van de op dat moment aanwezige leiding opvolgen. Behoudens onvoorziene omstandigheden mag men zonder toestemming de groep niet verlaten. Laat even weten wanneer er vroeger naar huis of naar het clublokaal wordt afgedraaid.

Tijdens de verenigingsritten is het dragen van een helm VERPLICHT!

Het wisselen van wielen mag niet in de bus gebeuren. Achterin de bus zitten en de fiets repareren is ook niet toegestaan. Wel kan een band gerepareerd worden voorin de bus!

I.v.m. de verkeersveiligheid is het verboden bij aankomst in Wouwse Plantage te sprinten.

DUS NOOIT SPRINTEN!

De volgwagen en het reservemateriaal in de volgwagen zijn eigendom van de vereniging.

Bij gebruik hiervan moet men ervoor zorgen dat het gebruikte materiaal binnen een week

in dezelfde staat wordt terugbezorgd.

De volgwagen is voor onze vereniging een zeer belangrijk bezit, maar kan niet alleen door de ledencontributie onderhouden worden. Daarom zijn SPONSORS van groot belang voor de vereniging.

De shirt en volgwagen reclame aangeboden door de SPONSORS is dan ook in het belang van de clubleden. Uw aankopen cq bestedingen bij deze SPONSORS zijn dan ook welbesteed !!

Afspraken m.b.t. chauffeur volgwagen tijdens georganiseerde ritten:

Voor de grotere ritten (voor zowel A als Recreanten) zal Piet Verhaerdt fungeren als chauffeur.

Jurgen Verhaerdt is chauffeur voor de “A” ritten op zondagen.

Ritten die niet in het routeschema zijn opgenomen, zijn zonder volgwagen en worden niet als clubactiviteiten aangemerkt.

In overleg met het bestuur (secretaris) kan de volgwagen voor extra ritten gebruikt worden.

Tijdens de door vereniging georganiseerde fietstochten dient men altijd de clubkleding te dragen. Indien er leden zijn die bij herhaling niet voldoen aan dit verzoek of minimaal aan activiteiten deelnemen, dan kan het bestuur maatregelen nemen en of hieraan sancties verbinden.

 (Zie ook de laatste alinea van dit reglement.)

De vereniging is verzekerd voor Wettelijke Bestuurders Aansprakelijkheid (WA).

Bij niet opvolgen van dit reglement, of door het bestuur gestelde regels, is het bestuur gemachtigd maatregelen tegen desbetreffende personen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een geldboete, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. In het uiterste geval zal worden overgegaan tot royeren van de betrokkene(n).